Oer my / Over mij

Rixt, berne op 2 febrewaris 1990 yn Ljouwert. Ik studear oan ‘e pabû yn Den Haach en skriuw yn myn frije tiid graach Fryske ferhalen. Fiksje ferhalen wêryn’t ik de grinzen opsykje en hjir en dêr myn eigen ûnderfinings yn stopje. Meastentiids binne de ferhalen skreaun foar bern en jongerein, mar kinst se ek lêze ast wat âlder bist.

—————————————————————————————————————————————

Rixt, geboren op 2 februari 1990 in Leeuwarden. Ik studeer aan de pabo in Den Haag en schrijf in mijn vrije tijd graag Friese verhalen. Fictie verhalen waarin ik de grenzen opzoek en hier en daar mijn eigen ervaringen in stop. Meestal zijn de verhalen geschreven voor kinderen en jongeren, maar je kunt ze ook lezen wanneer je wat ouder bent.

 

12019797_10153639415699310_3988689682363203155_n.jpg

Advertenties